Close

Wurkgroep KIJ

Dizze wurkgroep fan doarpsbelang Himpens-Tearns fersoarget  it ûnderhâld fan de landerijen en terp de Glins, lizzende tusken de Glinswei,doarpsfeart / Skoalledyk en de Nauwe Greuns. Simmerdeis passe we meielkoar op it jongfee dat hjir komt te weidzjen.

Aktyf yn de wurkgroep binne: Ans, Pieter, Tys, Martijn, Johannes, Joke.

Contact


Johannes de Goede

058-2887901