Close

Bibliotheek

Yn doarpshûs ‘de Bining’ is in filiaal fan biblioteken Midden-Fryslân. Yn de lytse seal steane de kolleksjes foar bern en folwoeksenen. Tolve frijwilligers soargje bij toerbeurt dat lieners wolkom binne op freedtejûn (wintertiid) fan 18.45 oant 19.15 en wannear de simmertiid yngiet op woansdeitejûn (selde tiid).

Contact


Joke van der Weij

058 – 2883131